ϐی . یی: ϐی ی Ԙی ʡ یی یی ی. ϐی ʡ ʡ ء ی ی ی ی ی Ϻ ی
ی ی ی. ی ی ی ی ی ی. ی . ی یی ی یʝ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϡ ی ی ی ی .
ǐ ی ϐی ی ʡ ی ی ی یی. یی ییی ϐی یی ی ޝ ʡ ی یی ی ی ی ϐیی ی. ʺ ی ی ϐی یی ی.
ی یی ی ǐ ی

ی ی ϐی ޝ ی ی ی ϐی ی . ی . ϐی
ϐی ی ی ی .
ʝی ی یʡ یӡ یϡ ی ی. ی . یی ی ی ی ی یی یی . ی ی ی ی.
ی ی ͘. یی ǁی ی ی ی Ґ ی ی ی. ی یی ی یی ی ی ی یی ی ی ی. ی یی ی ޡ ǘ ʡ ϐی ǘ . ی ی یی ϐی ی ј ی. ی
ی ѐ ی یی ی ی ییی. ی یی ی ј ی ی ی یی
ی ѐ یی ی . یی  ی ی ی ی یȝ یی ی ی یϡ ی ی یی ی. ی یی . ی ی.
یی ی ی ی ی یϡ ی. ی یی ی
ی ییϿ

ǝی ی یϿ ی یی ϡ ǐ ی ی ϡ ی . ǐ ی ی ی ϡ یی ی .
ǐ ی یی ی یϡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی 10 . ی یی ی ی ϡ ی. ی ϐی ی .
یϿ


ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ȍ  . یی ی ی ی یϔ ی یʔ .
ی ȍی ی ی Ȑی ییی. ی ی䝘 یϡ ی ی ѐ یی.
ی ی ی ی ی ϡ ی ی.
ی
یی ی یی ی ی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی. ی ی یϡ ی Ǎی ʡ Ԙѐ ی! ی ϡ ی Ԙѐ ی ی ی. ی ی ی.
ی ی.
ی ی ی ی ی. ی یی ی ی
ی ی ǐ ݘ ی ی یی ǐ ی ݘ ی یی.