با سرويس صداي جادويي تنوعي در مکالمه هاي خود ايجاد کنيد . با استفاده از اين سرويس در مکالمه هاي خود با صدايي متفاوت صحبت کنيد .
براي استفاده از سرويس کافي است که کد 7272 پيش از شماره اي که ميخواهيد با آن تماس بگيريد شماره گيري کنيد (بدون صفر اوليه)
پس از شماره گيري تماس کاربر به يک تلفن گويا وصل ميشود که سرويس و صداهاي موجود را معرفي مينمايد .
کاربر به سليقه خود صدايي را انتخاب کرده و حتي ميتواند صداي تغيير يافته ي خودرا نيز بشنود
در زمان برقراري تماس پيغام صوتي براي دريافت کننده تماس پخش شده و او را مطلع ميسازد که تماس سرويس صداي جادويي است و همچنين نحوه لغو سرويس را نيز شرح ميدهد .

http://www.ircell.net