هر کدام از گل ها داراي زيبايي خاص خود هستند ولي برخي از گل ها هم وجود دارند که علي رغم زيبايي خاص داراي ارزش و سود آوري اقتصادي هم هستند.

تعدادي از اين گل ها در زير آورده شده اند که ديدن آن ها خالي از لطف نيست.

1-ليزيانتوساين گل بيشتر در مناطق گرمسيري رشد مي کند و خواستگاه آن در جنوب آمريکاست.2-گل موگه


از گياهان گلدار تک‌لپه‌اي و از دسته مارچوبه‌سانان است. که در سرزمين‌هايي با آب و هواي معتدل مي‌رويد. نام متعارف آن در ايران موگه (برگرفته از نام فرانسوي) آن است. گياهي است چند ساله با ارتفاع غ²غ°-غ±غ° سانتيمتر که شاخهظ” گل آن معمولاً در ماه ارديبهشت از بين غ³-غ² برگ بالا مي‌آيد. موگهظ” آلماني گونه‌اي از آن است که بيشتر جهت مصرف باغباني کشت مي‌شود. از خصوصيات گل اين گياه عطر خوش آن است.3-گلوريوسا

گلوريوسايا شعلهظ” زنبق نام يک سرده از گياهان است که در آفريقا و آسيا انتشار دارد. اين سرده داراي غµ تا غ¶ گونه مي‌باشد.
4-گل ادريسي

گل ادريسي از گياهان گل‌دار است. اين گياه بومي مناطق جنوب و شرق قاره آسيا و قاره آمريکا مي‌باشد. بين غ·غ° تا غ·غµ گونه گًل ادريسي وجود دارد که بيشتر به صورت بوته و يا درختچه‌هايي‌ هستند به طول غ± تا غ³ متر اما بعضي‌ گونه‌هاي آن‌ به صورت درختان کوچک و بعضي‌ ديگر، به ويژه در سرزمين‌هاي حاره، بالا رونده‌هاي درخت دوستي‌ هستند که تا بلندي غ³غ° متر از درختان بالا ميروند.
5-زعفران
از اين نوع گياه به عنوان داروي ضد افسردگي استفاده مي شود اين گياه کوچک و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتي متر است .
از وسط پياز و يا قاعده ساقه، تعدادي برگ باريک و دراز خارج مي‌شوند. از وسط برگ‌ها، ساقه گلدار خارج شده که به يک تا سه گل منتهي مي‌شود. گل‌ها داراي غ¶ گلبرگ بنفش رنگ هستند که ممکن است در بعضي از انواع آن به رنگ گلي يا ارغواني باشند


منبع:rozaneh