ی ی ی ی ی ۸.۰ (Galaxy Note 8.0) ϡ یʝ ѡ ی ی ی. یی ی یӘی䐡 坘ѐیی Dual Screen View یی یʡ ی Ȑیی.

۱. ی ی

۲. ѐی

۳. ی

۴. Multi Window

۵. ӝ (S Pen)

-

۱. ی یی

ȝ ی یی ی ȝیʝ ϡ ی ۸.۰ ی ʺ ی Ϙ ی (Reading Mode). ی ی ی Smart Stay . ی یʡ ی ѐ ی یϡ ی ی.

ی ǁییی ی .

۲. ѐیی WatchON

یWatchON ی ѐیی ی. یی ی ی ی ییی ی ʝ ی Ӂ ی ی ѐ ی. ی ی ԁ یϿ WatchON یی ی ی ʝ ی ی ی ی ییی ی.

۳. یʝی microSD

ی ۸.۰ ʝ microSD ی ی یی (ی یѡ یی ) ی ی. ی ʝی ی ۶۴ یی یی ی.

۴. Multi WindowDual Screen View

ǁیی ی ی یی یӘی ی. 坐یی ی یʡ یی ی ی یϺ ی ѐ ی ی S Note ی Șی ی ی ی ی ی ی ی Word یی.

Multi Window Tray

ی ǁیی ӝ ϡ ی ۸.۰ ی Multi Window Tray ی Ґ (Back) یی ی. ی ی. ی < ی Multi Window Tray . ǐ ی ی ی ییϡ یی ʝ ی Ӂ ԡ یی ی. ی ی ی Multi Window Tray ی > ی ی.

ی یی ی ǁ ѡ ی ی Multi Window ʡ Edit ی. Ӂ یی ǁی Șی ی ی.

Dual View ǁ ی ǁیی ی. ǁ Ԙ ی. ی ی ی ǁ Dual View Multi Window Tray ی ی Șی.

ی ی ی Multi Window Settings ی ی Multi Window ی.

Popup Browser

ی ǁییی یϡ یی ѐ ی ی. ی Popup Browser ی ی ی یی ی ی ی ѐی ی ی. یی ѐ یی Șی ی ǁ ی ی ی ی ی.

ی Popup Browser ѐ ی ʐ یϺ ی ی ѐ.

Popup Video

ی یی یӝ ی یی ییϡ ی ی یی ی یی ʝ ی. ی Popup Video ی ی ییϺ ی یʡ ی یی ی ǁ ی ی ی ی ی. ی ی ی ǐ یϡ یی ʝ ی ی.

۵. ӝ (S Pen)Air View ی ѐ

ی Air View ی ѐ یی ی. ѐ ی ۸.۰ ʡ ی Air View یی ی.

ѐ ی Dual View Cascade View ی ی یʝی ӝ یی ی.

S Pen Screen

ی ӝ ѐیی ʐ یϡ یی ی ی ی ی ǁی ی . ی یی S Pen Screen یی ʺ ی یی ǁی ӝ ی ی ی. ǁییی ӝ یی ی ( ی ی ǁی یی) S Note یԝ ی . ی Third-Party ی ӝ یی ی ی 䐝ǁ یی .

S Pen Icon

ʐ ǁییی ی S Pen Screen یϡ ی ǘ یی ی ǁ ی یϿ ی ǁ ی ǁی یϡ ی یی ی ی ѡ ییی ی ی. ی ی S Pen یی- ی (Notifications) ی ی. Ӂ S Pen has been removed ی S Pen Screen ی .Samsung Galaxy Note Air View S Note S Pen ی ی ی ی . Google Google Chrome ی ی ی ی ی. microSD ی SD-3C . ی ی јی ی یی ی ϡ ییی ϐ ی ی ی .

ی یی . یی ی ʐ ی یی . ی . ی ی ی یی . ی یی ی ی ی ǡ ی ی ی یی.

:http://hellosmartphone.wordpress.com...f%d9%87%d8%a7/