نوسان دور موتور بخصوص در صبحهاي زود مربوط به اورينگ دريچه گاز يا اورينگها مانيفولد هوا مي باشد
که خود سايپا هم در سال 93بخشنامه به نمايندگيها جهت تعويض آنهازده است
روشتست اورينگ دريچه گز را ستان گفتند.
در مورد اورينگهاي مانيفولد ها 5 تا هستند که در صروت خراب شدن روي سر سيلندر روغن ميزند
و شما سرسيلندر ماشين را روغني وکثيف ميبينيد.