وقت به خیر .کسی میدونه وزن دقیق ایویکو440 جفت چقدره؟