ميدونم خيلي از اخرين پست گذشته اما گيربکس پارس ساخت نيرومحرکه شده!