دوستان عزیز دوبازی برای موبایل توسط صفریک ارائه شد.
برای دریافت آن به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
شرکت صفر-یک ایده همراه ارائه کننده نرم افزار و بازی های موبایل � دانلود بازی
شرکت صفر-یک ایده همراه ارائه کننده نرم افزار و بازی های موبایل � دانلود بازی
دوستان عزیز در صورتیکه دارای ایده و طرحی و یا پروژه ای هستند(در زمینه بازی و نرم افزار موبایل و اپلیکیشن) می توانند برای یاری و همکاری و مشاوره با شرکت صفریک تماس بگیرند و یا از طریق فرم ارسال ایده به آدرس
شرکت صفر-یک ایده همراه ارائه کننده نرم افزار و بازی های موبایل � ارسال ایده
مطالب و ایده های خود را مطرح نمایند و این ایده ها به نام شخص خواهد بود و در صورت اجرایی بودن بلافاصله با وی تماس گرفته می شود.