زبان نوشتن گوشی جالو فارسی ندارد آیا امکان دارد به آن اضافه کنیم؟(همچنین منوی فارسی)

اگر امکان دارد راهنمایی کنید و طریقه آنرا را بگویید