ایران خودرو هرچند وقت خودرو های تصادفی ، مازاد و بعضا صادراتی ها رو به مزایده میزاره و در روزنامه ها اطلاعیه میده