من مگنوم 350 داشتم تفنگ خيلی خوبی بود فقط سنگين بودنش آدمو اذيت می کنه. در کل اگه می خوای تفنگ بخری مدل های ديانا از بقيه بهترن.