سلام به اساتید محترم
اگه میشه برای حل این مسائل الکتروشیمی به من کمک کنید . خودم از الکتروشیمی هیچی یادم نمونده حالا همسر محترم به من رجوع کرده برای این مسائل
اگه میشه کمکم کنید بحث آبرو در میونهاینم مسائل :
1. We filled a conductivity cell with KCl solution of 0.0400 mol dm−3 and its conductance at 25 °C was 2.102 mS. Calculate the cell constant. The conductivity of KCl solution at
25 °C is 2.770×10−3 S cm−1.
2. The molar conductivity for formic acid of 0.1 M concentration is 17.00 S cm2/mol. For an infinite dilution, this datum is 404.1 S cm2/mol. Calculate the degree of dissociation and the dissociation constant.
3. The conductivity for an acetic acid solution of 0.0316 M concentration is 9.260×10−3
S cm−1. Calculate the molar conductivity of the solution.