من يه شاه طوطي دو ماه و نيمه دارم. خيلي سالم و سرحاله ولي تو اين دو هفته‌اي كه خريدمش هيچ صدايي ازش نشنيدم. چرا ؟؟؟؟