امروز ماشینا بیمه البرز کردم:
بیمه شخص ثالث 160000 تومن با تخفیف 3 سال عدم خسارت
بیمه بدنه 176000 تومن با 20 درصد اضافه نرخ و همچنین سن زیر 30 سال