PDA

View Full Version : سیاه چشمانferydoun
6 September 2007, 03:11 AM
د لــيـــــــــــجـه

طول اين پرنده سي و چهار سانتيمتر ميباشد كه نرو ماده از نظر اندازه چندان توفيري ندارند و ماده ها مقداري چهار شانه تر و درشت ترند

اين پرنده اصولآ از موشها،ملخ،پرندگان و در هنگام جوجه داري از مارمولكهاي درشت بياباني تغذيه ميكند

براي افراد مبتدي كه به ورزش قوش بازي علاقه مند هستند،اين پرنده در شروع بهترين است

دليجه معمولي مهاجر نبوده ولي نسبت به ساير بـــا زهــادر اقليمهاي گوناگون توان ارتزاق روزي را دارا بوده و سازگاري بسيار بالايي به سبب تنوع غذايي دارد

كه به همين دليل در پنج قاره به نعداد مناسب به چشم ميخورد وبا كمي تغييرات در رنگ ، بويژه رنگ روي بالها و سر در جنس نر

شناسايي

نر بالغ در اين پرنده داراي دم طوسي با نوار انتهايي پهن سياه،همانند دم كبوتر چاهي

و سري طوسي دارد سطح پشتي نر بلوطي رنگ و باسطح شكمي نخودي رنگ با خالهاي سياهرنگ كم و پراكنده ميباشد

پرنده ماده داراي پشتي برنگ قهوه اي سوخته با راه راه عرضي سياهرنگ ميباشد

نابالغ پرنده ،هم نر و هم ماده برنگ نوع ماده بوده و فقط سينه آن از خطهاي سياهرنگفراوان روي سطح نخودي بر عكس ماده كه كه خالها كوچكتر وكمتر است نقش بسته است

دم در نابالغ و ماده قهوهاي اخرائي با راه راه عرضي سياه ميباشد

اين پرنده در پرواز بمدت نسبتآ زيادي در آسمان جهت شكار در يك نقطه ثابت در جـــا بال ميزند كــه اين حالت از خصوصيات بارز اين حيوان بشمـــــار ميرود

زاد و ولــــــــد

اين پرنده در ايران در اواخر زمستان تا بهـــار جفت گيري ميكند و در اواسط ارديبهشت تا خـــــــــرداد جوجـــــــه هــا سر از تخــم بيرون مـيـآورند كه اصولآحدود شش تخم در آشيانه گذاشته ميشود

كه بسيار اتفاق مي افتد كه هر شش تخم تبديل به پرندگان بالغي در آينده شوندو در زمان طعمه دهي توسط والدين صــدايي بســــــان صداي چــــــــــر خ چــاه از خود توليد ميكننداين پــــــنده در لانه كلاغها،درون سوراخ ديوارهاي بلند و تخته سنكها وصخره ها،

لبه ساختمانهاي بلندكه سقفدار باشد و ـ ـ ـ آشـيــــــــــــانه خود را برپا ميكنند

*بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي*

{برگرفته از استاد گرانقدرم علي رضا مهر ابادي}

ferydoun
13 September 2007, 04:28 AM
ترمتاي
اين پرنده از با هوشترين پرندگان شکاري بشمار ميرود که از نظر شمايل
و حالات رفتاري شباهت بسياري به شاهين دارد که در اصطلاح به آن شاهين کوچک ميگويند
اين پرنده كوچك و زيبا بسيار مورد علاقه حقير ميباشد چرا كه نه تنها از هـوش سرشاري بهره مند است
بلكه بسيار شجاع،جسور و با وفا ميباشد
.ونيز توان به پرواز نمودن آن را در پاركهاي شهري بواسطه شجاعت وهوشش قـادر خواهـيم بـود
اين پرنده از سنبله تا اوايل اسفند ماه در ايران بصورت مهاجر ارتزاق روزي ميكند و اصولآ در اروپـــــا به زاد و ولد ميپردازد
اين پرنده از پستانداران كوچك ، انواع پرندگان كه از عهده قدرت آن ها بر آيد تغذيه مينمايد که اينجانب اين حيوان جسور را
که در دشت ورامين يك قمري و در دشتهاي حسن آباد قم و اشتهارد يك تـيـهــــــو صــــــــيـد كرده بود رويت نموده
اين پرنده از انواع حشرات مانند سنجاقك و غيره نيز جهت تغذيه استفاده ميكند
البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ترمتاي در مرز اروپا و آسيا نيز زاد و ولد مينمايد
همچون كشورهاي سوريه ، تركيـــه ، اسپا نـيـا وـ ـ توليد مثل مينمايد
و در ايران گزارشي مبني بر زاد و ولد اين پرنده نديده ام البته به گفته يکي از دوستان صيادم که در صيد قرقي تبهر
فراواني داشت ايشان در زنجان در هنگام صيد سهره به لانه يک ترمتاي که بر روي درختي که داراي 3 جوجه ميبوده برخورد مينمايد.
شناسائي
رنگها در جنس نر و ماده بسيار توفير دارد،نر بالغ اين پرنده داراي پشتي آبي رنگ كه به كبودي و سربي ميخورد داراي پس سري اخرايي
رنگ كه شاخص رنگ اين حيوان ميباشدواين نكته فراموش نشود كه در انتهاي دم خاكستري اين پرندهنوار پهن سياه رنگي وجود دارد
ماده بالغ ترمتاي داراي رنگي شبيه به دلجه ميباشد كه از خطوط عرضي كرم و قهوه اي تشكيل شده استوبسيار بزرگتر از نوع نر ميباشد و
براي تمييز دادن آن با دليجه به مهم بايد اشاره كرد كه از رنگ روشنتر بدون نوار شاربيبرخوردار است
نا بالغ نر كوچكتر از نوع نابالغ ماده و داراي پشتي برنگ قهوه اي سوخته با دمي راه راه كه
از رنگهاي سياه مايل به قهوه اي و خاكي تشكيل شده است
نا بالغ نوع ماده از طول بدني بيش از سي و يك سانتيمتر و با پشتي برنگ زيتوني سير و يا قهوه اي زيتوني برخوردار
استپاهاي اين پرنده سبيز زرد ميباشد

زاد و ولـــــــد
در ايران گزارشي رؤيت نشده استولي يکي از دوستان صياد اينجانب که اصولآ به صيد قرقي و کرک علاقه دارد
چنين اظهار مينمود که در همدان
براي صيد سره رفته بودم که در درخت کاجي آشيانه ترمتائي را به چشمان خود ديدم و همانند آشيانه دليجه
که بر روي کاج ميگذارد ميبود نقل قول بتاريخ 1362/3/25 ميباشد

ferydoun
13 September 2007, 04:30 AM
با سلام
تمامی پستها برگرفته از علی رضا مهر ابادی هست.
موفق باشید

ehsan_ghoshbaz
20 September 2007, 11:19 AM
شاهين از جمله بهترين نوع سياه چشمان بشمار ميرود اين پرنده از هوش بي نظيري در تربيت و سرعت آموزش و نها يتآ انس گرفتن در كو تاهترين زما ن با مربي خود برخوردار ميباشد، شاهين ها از جثه كوچكتري نسبت به بالابان و بحري در حالت پرواز برخوردار ميبا شد ولي از پرواز سريعتر كه به صورت خطي تر نسبت به دو جنس قبليكه بيشتر به حالت مدور ميباشد
ين پرنده از پرواز سريع در ارتفاعات كه كمتر ميشود رؤيت نمود برخوردار ميباشد و نسبتآ بر روي درختان و دكلها ي برق بيشتر از ارقام قبلي به چشم مي خورندالبته نا گفته نماند كه بر اغلب پرندگان به نشستن بر روي دكلهــا خو گرفته ا ند
در ايران در اصطلاح قوشبازان دو گونه شاهين وجود دارد
الف ـ شاهين قرمز
ب ـ شاهين
شناسايي
اين پرنده از سطح پشتي قهوه اي مايل به طوسي بهره مند ا ست ، كه داراي سينه نخودي رنگ در انواع بالغ با خطوط هشتي شكل افقي كمي نقش گرفته است در قسمت سينه و زير گلو داراي رگه ميبا شد
شارب اين پرنده بسيار پهن تر از بالابا ن ميباشد ونيز پنجه ها ي اين پرنده سطح بيشتري نسبت به بالابا ن را پوشش ميدهــدورنگ پنجه آبي سبز ميباشد نه آبي كبود همانـند بالابا ن تـارك اين پرنده خرما يي تيره ميباشد

زا د و ولد
نر و ماده در اين پرنده شبيه به هم ميباشد اما ماده ها ضمن اينكه ا ز جثه نسبتآ بزرگتري بر خوردار ميباشند ، از رنگ پرها ي مات تري نيز نسبت به نوع نر بهره برده اند
در اواسط زمستا ن عمل جفتگيري انجام ميشود و در ايام نيمه اول فروردينما ه جوجه ها سر از تخم بيرون مي آورند ، كه در نقا ط مختلف ايران بسته به شرايط آ ب و هوايي چند روزي عقب و جلو دارد و اين به آن دليل است شاهين بومي يك مكنطقه خاصي است
جوجه شاهين ها از جوجه هاي بالابا ن به مراتب زودتر آشيانه خود را ترك ميكنند
بيان اين مطلب ضروري است كه در آسمان شاهين همانند برقي گذرا ديده ميشود كه ميتوان سرعت پرواز ورنگ آن را دليل اين مهم دانست
سامها ويا به عبارت ديگر اعراب از تعليم اين حيوان به سبب عـدم توانا يي در شكار هـوبره
سر باز ميزنند
شاهينها از نظر هوش در يادگيري مقام دوم را به خود اختصاص داده اند و مقام اول از آن ترمــــتـــــــــــــايي است

ferydoun
5 October 2007, 03:18 AM
با سلام به شما دوستان عزیز
اینم یک مطلب دیگه در مورد دلیجه.امید وارم مفید باشه.

دليجه پرنده اي دوست داشتني


جوجه را به خانه بياوريد

محل مناسب براي نگهداشت جوجه تا زمان رسيدن و کامل شدن، سکوي بلندي است که پرنده روي آن قرار مي گيرد. اين محل مي تواند چهارپايه چوبي اي باشد که در يک اطاقک کوچک و خالي شبيه انباري، جائي کم نور و خوش هوا قرار گرفته. روي چهار پايه يک پتوي بزرگ را چهارلا کرده و بياندازيد و پتو را روز در ميان بشوئيد و عوض کنيد. جوجه دليجه نسبت به هر عامل تحريک آميزي مثل يک محل بلندتر و هر جاي ديگري براي نشستن و يا آفتابي که از شيشه روي ديوار مي تابد عکس العمل نشان مي دهد و براي پرواز تحريک مي شود. سعي کنيد جاي پرنده ثابت باشد. پرنده بايد آزاد باشد و پاچه بند لازم ندارد.گوشت دادن بي دريغ

موضوع مهمي که لازم به يادآوري است در مورد تغذيه پرنده هائي است که تازه از لانه برداشته شده اند. اول اينکه کمترين کوتاهي در تغذيه پرنده جوجه به او آسيب مي زند. اين موضوعي نيست که قابل اغماض باشد. پرنده جوان ولع زيادي براي غذا دارد و اين ولع با موقعيت سني اش کاملا در ارتباط است. بايد تا زماني که اين ولع وجود دارد سيرش کنيد. و بايد با گوشت با کيفيت سيرش کنيد. کم غذا دادن باعث مي شود پرنده کامل نشود و در حالي که هنوز رشد کافي نکرده ميل به پرواز در او بوجود بيايد. او شروع به جستن از جائي بجائي مي کند و در حالي که هنوز بالهايش کامل نشده براي پريدن تلاش مي کند. نقطه آغاز خراب شدن همينجاست. با تقلاي پرنده دوستان دچار اشتباه مي شوند و فکر مي کنند حالا وقت آن است که پرنده را براي روي دست آمدن تحريک کنند و خلاصه تربيت را شروع کنند. در حاليکه جوجه در اين سن کمتر جواب منطقي اي به تربيت کننده اش مي دهد.

کوتاهي در گوشت دادن پرنده در سنين کمتر باعث دم خطي و بال خطي(1) مي شود. دليجه جوجه روزانه چهار وعده غذا مي خورد. وعده اول همراه با طلوع است و وعده آخر ساعتي قبل از غروب. به طور کلي هر طعمه مي بايست حداقل سه ساعت و نيم با قبلي فاصله داشته باشد و در هر وعده مي بايست پرنده کاملا سير شود و همچنين وعده ها نبايد همپوشاني داشته باشند.

به جوجه غذاي کامل بدهيد. يعني غذائي که شامل گوشت، استخوان و غيره است. مثل گنجشک. به اين ترتيب نياز بدن برآورده مي شود و پرنده مواد لازم براي تکميل ساختمان بدني اش را دريافت مي کند. از پرنده هاي بزرگتر هم استفاده کنيد، اما بدانيد که جوجه شما به گنجشک نياز دارد. چرا که مي تواند همه آن را بخورد و تمام نيازهاي بدنش را برآورده کند.

دليجه در سن شصت هفتاد روزگي به طعمه حقيقي اش مي رسد که بين 20 تا 30 گرم در روز و خيلي کمتر از غذاي جوجگي است. اينکه مي گوئيم 20 تا 30 گرم به اين خاطر است که جثه پرنده با توجه به جره يا طوار بودن آن فرق دارد. کيفيت گوشت هم دخيل است. (2)

جوجه را چگونه بايد گوشت داد؟

وقتي دليجه به سني رسيد که مي شد او را روي دست گرفت (حدود سي روزگي) سعي کنيد او را روي دست گوشت بدهيد. در اين سن نشيمن آينده او را نزديک سکو و يا روي سکو قرار دهيد تا گاهي روي نشيمن بنشيند و به قرار گرفتن روي نشيمن عادت کند. اين کار باعث مي شود او از هم اکنون دست و طلب و نشيمن را بشناسد. براي دليجه کمتر از بهله (دستکش) استفاده مي کنند، هرچند در سن جوجگي گاهي رفتارهائي از دليجه سر مي زند که باعث مي شود قوشباز از دستکش استفاده کند. در اين صورت لازم است جوجه دستکش را بشناسد تا در زماني که براي طلب آماده مي شود نيازي به صرف وقت براي شناساندن دست و بهله نباشد.

وزن و ترازو و نشيمن

وقتي دليجه به سني رسيد که خود بخود وعده هايش سبک شد مي توان او را طلب کرد. اين زماني است که پرنده به وزن ثابتي ميرسد و از نشستن بر نشيمن احساس راحتي مي کند. بهترين نشيمن براي اين سن نشيمن رف(3) است. در اين زمان شما احساس مي کنيد مقدار غذائي که به دليجه مي دهيد بسيار کمتر از قبل است و بيش از نياز و ميل اوست.

هنگامي که پروسه وارد اين مرحله شد لازم است که وزن پرنده را بطور روزانه داشته باشيد. ترازوئي تهيه کنيد که بشود با آن هم پرنده و هم طعمه را وزن کرد. ترازوئي با دقت يک گرم تمام نياز شما را برآورده مي کند.

در اينجا موضوع ديگري پيش مي آيد که دوستان حتما توجه دارند، و آن اين است که وجود ترازو و کار کردن با آن خصوصا براي پرنده هاي کوچک امري ضروري و اجتناب ناپذير است. بدون ترازو حتي چنانچه مجرب باشيد دچار خطا مي شويد و کارتان با تاخير و با کيفيت پائين تر به نتيجه ميرسد. استفاده از ترازو نسبت به هزينه اندک و زحمت کمي که وزن کردن گوشت و پرنده دارد فوائد زيادي در پي دارد.

همانطور که گفته شد در کنار وزن ثابت رفتار پرنده مويد ورود به مرحله بعد است. دليجه بنا به جره يا طوار بودن(4) و بنا به جثه طبيعي اش در وزنهاي 165 گرم تا 240 گرم متوقف مي شود.

در اين مرحله کافيست پنج گرم از غذاي روزانه پرنده در طي يکي دو روز کاسته شود تا ميل به طعمه در پرنده زنده شود. براي حصول نتيجه بهتر چنانچه شما براي طعمه دادن رعايت نظم را بکنيد در ساعت وعده ها حتي بدون تکيه بر کاهش وزن ميل به گوشت و طلب خود بخود ايجاد شده و پرنده براي پيشرفت آماده گي نشان مي دهد.

پانويس:

(1) اين عارضه که به آن shock mark گفته مي شود، عبارت است از شوکي است که در هر نوبت کم غذائي بر روي پرهاي اصلي وارد مي شود و اثر آن روي پر مي ماند. علت آن افت فشار خون بخاطر تاخير يک وعده غذائي است. اين اثر که بصورت رديفي در تمام بالها و دم باقي مي ماند باعث ضعف پر مي شود، بطوريکه بعدها مقاومت پر کم شده و فشار و ضربه باعث شکستگي پر در نواحي مذکور مي شود.

(2) نشيمن رف، نشيمني شبيه به طاقچه است که کنار ديوار نصب مي شود. اندازه اين نشيمن براي دليجه مي تواند تخته اي با ابعاد 20 در 40 باشد.

(3) جره و طوار به ترتيب به نر و ماده پرنده شکاري گفته مي شود. در پرندگان شکاري جنس ماده بزرگتر است.


اینم یک عکس از دلیجه.
موفق و پیروز باشید

ferydoun
5 October 2007, 03:20 AM
با سلام
برگرفته از falconry.persianblog.com
موفق با شید

ferydoun
12 October 2007, 04:09 AM
سيــــاه چشمـا ن
سيا ه چشما ن در اصطلا ح علمي به همـا ن خانوا ده شاهيـن
گفته ميشود كه اين گروه از پرندگان بطور عمومي دارا ي مشخصا ت بشرح زير ميبا شند
ــ رنگ چشـم سيا ه رنگ و نسبتآ درشت ميباشد
ــ با لهــا ي اين پرندگا ن در حا لت پرواز ، نوك تيز ، دراز و دا سي
شكل ميبا شد كه با نظاره كردن ا ز
فاصله نزديك ، نيم نوك دندانه دار
بالايي ، داراي پاها يي با انگشتا ن دراز و چـنگا لهـا ي قوي ميباشند
در ايـــران اين گـــروه از پرندگان به انواع زير كه تا كنون مشاهده گرديده اند ، ميباشند

Barbary Balcon شاهيــــن
saker بالابان
Peregrine Falcon بحري
Lanner Flcon لاچين
Merlin ترمتاي
Hobby ليــــــــل
Kestrel دليجه
Lesser-Kestrel دليجه ناخن سفيد
Red-headed Merlin ترمتاي سرحنايي
Red-footed Falcon ترمتا ي پا سرخ

ferydoun
15 October 2007, 03:49 AM
با سلام به دوستان عزيز و طرفدار پرندگان شکاري
گفتم تاپيک دليجه رو خيلي بيکار نذارم و يک دليجه
جديد و بسيار زيبا رو بهتون معرفي کنم.
اميد وارم که براي شما دوستان عزيز مفيد باشه.
دوستان مطلبي رو که ميزارم از کتاب پرندگان شکاري شکاري هستش.

دليجه ي نانکين:Nankeen Kestrel
سلسله:Animalia
شاخه:Chordata
رده:Aves
راسته:Falconiformes
خانواده:Falconidae
جنس:Falco
گونه:F.cenchroides
نام علمي:Falco cenchroides

دليجه ي نانکين از کوچکترين نوع
شاهين ها به شمار ميرود و بر خلاف ساير پرندگان شکاري چندان سريع نيست.
اين پرنده جنگل هايي باز و علفزار هايي در مناطق معتدل
را براي زندگي انتخاب مي کند و از نوع مهاجر است.
طول بدن ان از31 تا 35 سانتي متر متغير بوده و بخش بالايي
بدن ، قهوه اي و بخش زيرين بدنش سفيد است.
دمي دراز و سياه رنگ دارد.همانند ساير شاهين ها مي تواند به
صورت درجا پرواز کند و بال هاي ان بلند و نوک تيز است.
غذاي اصلي اين پرنده را حشرات تشکيل ميدهند ولي برخي اوقات
پرندگان و حشرات کوچک را نيز شکار مي کند.
اين پرنده براي شکار کردن ، در يک محل
مناسب به کمين مي نشيند؛ولي عادت اصلي ان بدين گونه است
که در يک محل مناسب به صورت درجا پرواز کند و شکار
خود را بيابد.اغلب به صورت تنها يا جفت خود ديده ميشود.ولي اگر شرايط محيطي
مساعد باشد ، گروه هاي سي تايي هم تشکيل ميدهند.يک جفت
اغلب اوقات در يک محدوده هستند.انها براي لانه سازي حفرات درخت ،
لبه ي صخره ها يا لانه ي ساير پرندگان را برميگزينند.
در اواخر زمستان پرنده ي ماده حدود سه تا هفت تخم مي گذارد و
فقط پرنده ي ماده روي تخم ها ميخوابد.اين دوره 26 تا 28 روز طول ميکشد.
در طي اين مدت پرنده ي نر غذا را به لانه ميبرد.
در روز هاي اخر ، پرنده ي ماده نيز لانه را ترک مي کند و براي خود شکار مي کند.
اگر شرايط محيطي مساعد باشد ، چند جوجهبه طور همزمان
مي توانند رشد کنند.پرندگان نابالغ پشتي به رنگ قهوه اي-خاکستري
به شکل راه راه دارند و سينه هايشان رگه دار است.
جوجه ها 30 الي 31 روز بعد از تولدمي توانند پرواز کنند.
اين جوجه ها پس از پرواز حدود يک هفته فقط از حشرات تغذيه مي کنند و پس از مدتي ،
موش هم به رژيم غذايي انها افزوده مي شود.
پراکندگي جغرافيايي در ايران:اطلاعي در دست نيست.
با ارزوي توفيق براي شما دوستان عزيز

ferydoun
18 October 2007, 04:04 AM
با سلام به دوستان عزيز و طرفدار پرندگان شکاري

دوستان مطلبي رو که ميزارم از کتاب پرندگان شکاري شکاري هستش.

دليجه ي نانکين:Nankeen Kestrel
سلسله:Animalia
شاخه:Chordata
رده:Aves
راسته:Falconiformes
خانواده:Falconidae
جنس:Falco
گونه:F.cenchroides
نام علمي:Falco cenchroides

دليجه ي نانکين از کوچکترين نوع
شاهين ها به شمار ميرود و بر خلاف ساير پرندگان شکاري چندان سريع نيست.
اين پرنده جنگل هايي باز و علفزار هايي در مناطق معتدل
را براي زندگي انتخاب مي کند و از نوع مهاجر است.
طول بدن ان از31 تا 35 سانتي متر متغير بوده و بخش بالايي
بدن ، قهوه اي و بخش زيرين بدنش سفيد است.
دمي دراز و سياه رنگ دارد.همانند ساير شاهين ها مي تواند به
صورت درجا پرواز کند و بال هاي ان بلند و نوک تيز است.
غذاي اصلي اين پرنده را حشرات تشکيل ميدهند ولي برخي اوقات
پرندگان و حشرات کوچک را نيز شکار مي کند.
اين پرنده براي شکار کردن ، در يک محل
مناسب به کمين مي نشيند؛ولي عادت اصلي ان بدين گونه است
که در يک محل مناسب به صورت درجا پرواز کند و شکار
خود را بيابد.اغلب به صورت تنها يا جفت خود ديده ميشود.ولي اگر شرايط محيطي
مساعد باشد ، گروه هاي سي تايي هم تشکيل ميدهند.يک جفت
اغلب اوقات در يک محدوده هستند.انها براي لانه سازي حفرات درخت ،
لبه ي صخره ها يا لانه ي ساير پرندگان را برميگزينند.
در اواخر زمستان پرنده ي ماده حدود سه تا هفت تخم مي گذارد و
فقط پرنده ي ماده روي تخم ها ميخوابد.اين دوره 26 تا 28 روز طول ميکشد.
در طي اين مدت پرنده ي نر غذا را به لانه ميبرد.
در روز هاي اخر ، پرنده ي ماده نيز لانه را ترک مي کند و براي خود شکار مي کند.
اگر شرايط محيطي مساعد باشد ، چند جوجهبه طور همزمان
مي توانند رشد کنند.پرندگان نابالغ پشتي به رنگ قهوه اي-خاکستري
به شکل راه راه دارند و سينه هايشان رگه دار است.
جوجه ها 30 الي 31 روز بعد از تولدمي توانند پرواز کنند.
اين جوجه ها پس از پرواز حدود يک هفته فقط از حشرات تغذيه مي کنند و پس از مدتي ،
موش هم به رژيم غذايي انها افزوده مي شود.
پراکندگي جغرافيايي در ايران:اطلاعي در دست نيست.
با ارزوي توفيق براي شما دوستان عزيز

درضمن میتونم علت پاک شدن تاپیک قبلی دلیجه رو بپرسم
مطلب بعدی در رابطه با دلیجه ی معمولی و دلیجه ی کوچک خواهد بود.

vahidgg
5 November 2007, 01:45 PM
با سلام خدمت دوستان.من یه دلیجه ی ماده خریدم و با راهنمایی های شما حالا تربیت شده و از هر فاصله ای میاد رو دستم حالا میخواستم بدونم چطوری ببرمش شکار بلدرچین و چطوری برای این کار امادش کنم و باید چکار کنم تا وقتی بردمش جایی که بلدرچین یا پرنده های دیگری داشت بتونه اونها رو شکار کنه در ضمن اگر کسی سایتی که تو اون فیلمهای شکار با پرندگان شکاری موجود باشه ممنون میشم اگه اونو به من معرفی کنه.

ferydoun
6 November 2007, 01:03 AM
با سلام به دوستان عزیز
وحید جان اول از همه برای خرید پرنده و موفقیت در تربیتش
بهت تبریک میگم.در مورد شکار با پرنده تو باید طبله تهیه کنی.حالا شکل طبله بستگی داره به
اینکه چی می خوای شکار کنی.وقتی طبله رو اماده کردی قدم بعدی یاد گرفتن چطور چرخاندن
طبله توسط خودته.من حتما فردا یا پس فردا حتما مطلب طبله رو میزارم که خیلی بدرتت میخوره.
حالا ما فرض می کنیم که تو چرخاندن طبله رو یاد گرفتی ولی این رو یادت نره که مثلا تو می خواهی
با دلیجه یک خرگوش شکار کنی{به عنوان فرض دارم میگم ، چون با دلیجه نمیشه خرگوش بالغ شکار کرد}
طبله رو باید به شکل خرگوش بسازی و یک تکه گوشت خرگوش رو{طوری که وقتی شما داری طبله رو میچرخونی
پرنده اون رو ببینه}به طبله محکم میبندی.این کار دو امتیاز داره ؛ اول اینکه طبله خودش رو برای پرنده
طبیعی تر جلوه میده و دوم اینکه پرنده با طعم و گوشت طمعه ای که در اینده قراره شکار کنه اشنا میشه.
تمرین چرخاندن طبله بسیار حساس هست و ما که مبتدی هستیم باید لااقل یک هفته{خیلی کمش رو گفتم}
تمرین کنیم.در ضمن حتما لازم نیست که موقع تمرین پرنده هم باشه.تو میتونی اول این کار رو با پرنده ی فرضی
شروع کنی و وقتی یاد گرفتی با پرنده انجام بدی که اون هم دقت زیادی لازم داره.احسان عزیز هم در یکی از
صفحه های این تاپیک عکسهایی از طبله گذاشته بود که اونها هم میتونن کمک کنن.با احسان عزیز هم یک
بحثی داشته باشی بهتره.چون اون بیشتر از من در مورد طبله میدونه و من هم مثل خودت مبتدی هستم.
در مورد فیلم هم سایتی رو ندارم ولی اگر تونستم و سرعت این اینترنت نفتی جواب داد چند کلیپ واسط
میفرستم به ایملت.فقط ایملت باید بگی چون ندارم.از احسان عزیز هم بابت اون فالهای pdf معذرت می خوام.
گرفتاریه دیگه!:amazed:
امیدوارم مفید بوده باشه.
خداحافظ

ehsan_ghoshbaz
7 November 2007, 04:17 PM
با سلام خدمت دوستان.من یه دلیجه ی ماده خریدم و با راهنمایی های شما حالا تربیت شده و از هر فاصله ای میاد رو دستم حالا میخواستم بدونم چطوری ببرمش شکار بلدرچین و چطوری برای این کار امادش کنم و باید چکار کنم تا وقتی بردمش جایی که بلدرچین یا پرنده های دیگری داشت بتونه اونها رو شکار کنه در ضمن اگر کسی سایتی که تو اون فیلمهای شکار با پرندگان شکاری موجود باشه ممنون میشم اگه اونو به من معرفی کنه.

الان براي شكار زود هست و تربيت كردن به اين معني نيست كه فقط بياد روي دست
هر وقت تونستي از فاصله 300 متري توي بيابان طلب اش كوني البته بدون تناب اون موقع
بايد براي شكار آماده اش بكوني
در ضمن با دليجه نميتوني شكار كوني . حد اكثرميشه باهاش ياكريم گرفت . تازه ممكن دنبال شكار بره
وگم شه .

vahidgg
21 December 2007, 08:31 PM
چرخ یا بالابان saker falcon با نام علمی falco cherrug يكي از گونه های بزرگ تیره شاهینیانfalconidaeاست.
چرخ بزرگترین شاهین بومی ایران است. طول بدن ان از ابتدای خم بال تا انتهای دم در حالت معمول از38سانتی متر تا 43سانتی متر متغیر است و در حالات بسیار استسنایی به 47سانتی متر نیز میرسد.به این اندازه رسیدن چرخ بستگی به پارمترهای زیادی از جمله مساعد بودن شکارگاه جوانی والدین نوع زیر گونه این پرنده دارد. اما عموما طول پرندگان بومی ایران به زحمت از43سانتی متر تجاوز میکند. در تیره شاهینیان پرندگان ماده بزرگتر از نر ها هستند.به طور تقریبی میتوان گفت اندازه هایی مابین 38تا40سانتی متر نر و از 40سانتی متر به بالا ماده هستند. پرندگانی که روی گستره مرزی تشخیص نر و ماده از لحاظ اندازه قرار دارند را میتوان از روی بزرگی سر و پنجه ها تشخیص داد. پرندگان ماده سری کوچک تر و پنجه هایی کلفت تر دارند.اما از لحاظ رنگ امیزی تفاوتی بین نر و ماده وجود ندارد.
دم این پرنده نسبتا بلند و دارای بالهایی دراز و نوک تیز است. طول بالهای این شاهین بزرگ بین 105 تا129سانتی متر است.این پرنده گونه مهاجر است و در فصول سرد سال به مناطق گرم تر مهاجرت میکنند. به این پدیده اصطلاحا زمستان گذرانی گفته می شود.تمامی زیر گونه های این پرنده مهاجرت دارند.حتی پرندگان بومی نیز این کار را انجام میدهند اما مسافتی که مهاجرت میکنند بسیار کمتر از پرندگان دیگر است.
این مطلب برگرفته از مجله ی شکار است.

ehsan_ghoshbaz
8 March 2008, 10:14 AM
با سلام
این هم عکس یک بالابان کلان گیر

http://i30.tinypic.com/5002vo.jpg

شرجه زدن بحری موقع شکار

http://i26.tinypic.com/2mqsweg.jpg

این هم یک پرنده کلان گیر که از بالابان و شنقار یا بالابان وبحری هست

http://i28.tinypic.com/34qmsmq.jpg

ehsan_ghoshbaz
13 March 2008, 04:12 PM
با سلام
این هم عکس بزرگ ترین و زیبا ترین سیاه چشم

شنقار

http://i26.tinypic.com/rhtslt.jpg

http://i31.tinypic.com/5pfuj4.jpg

http://i26.tinypic.com/so4gmh.jpg

http://i25.tinypic.com/ekkkkz.jpg

vahidgg
10 April 2008, 04:27 PM
با عرض سلام خدمت همه ی دوستان گرامی.
چهار روز پیش بعد از مدت نسبتا طولانی که دلیجم رو تربیت میکردم و بعد از سه شکار گنجشک اون رو به بیابون بردم و ازادش کردم تا بتونه تو طبیعت تولید مثل کنه و ازادانه بدون هیچ قسمت اضافی مثل پاچه بند و...زندگی اسوده ای داشته باشه.لحظه ی عجیبی بود لحظه ی ازاد کردنش از یه طرف حس ناراحتی برای اینکه دیگه نمیتونستم باهاش شکار کنم و طلبش کنم و عادتی که بهم کرده بودیم و از طرفی حس اینکه میتونه مثل یه پرنده وحشی زندگی کنه من رو خوشحال میکرد.
خلاصه هر چه بود ازادش کردم و بسیار از دیدن پروازش بصورت ازادانه لذت بردم.
چند عکس هم در لحظه ی ازاد کردنش و در اسمون ازش گرفتم که العان متاسفانه به دلیل مشکل سیستمم نمیتونم براتون بذارم اما بعدا حتما این کار رو خواهم کرد.
جا داره از تمام افرادی که بنده رو تو تربیت این پرنده و کلا قوشبازی کمک کردند بخصوص اقا احسان عزیز تشکر کنم.خیلی ممنون.

AQUILA
28 April 2008, 10:09 PM
با اینکه یک سال میگذره که گرفتمش ولی بعضی موقعه ها در فاصله های دور مثلا 150 متر به بالا حالت جهش میگیره و من می ترسم رهاش کنم ولی تو فاصله ی کم خیلی راحت میاد پیشم.در کل از دلیجم خیلی بهتره.چون اون با پای بسته هم حالت جهشی می گیره

در جیره غذاییش هر جهنده ای رو میشه جا داد از جمله موش همستر و بچه خرگوش و جوجه.بهتره به جغد کمتر گوشت حیوون های پرنده رو داد چون جغد با اینکه می خورش اونم از روی گرسنگی ولی علاقه ای زیادی بهش نداره برای همین بهتره هفته ای یکی موش بدید بهش.همستر و خرگوش هم خیلی خوبن ولی هم گرون ترند و هم آدم دلش نمیاد اونارو به جغد بده.

ferydoun
20 October 2008, 02:18 AM
با سلام
دوستان من به یه پرنده ی جالب برخورد کردم که برای من خیلی جالب بود.اسم این پرنده دلیجه ی خاکستری هست و درست اندازه ی دلیجه هست و فقط رنگش فرق می کنه.رنگ زرد پیرامون منقار و چشم هاش کاملا مشخصه.من عکس رو میذارم بعد اگه از استادان کسی راجع بهش اطلاعات داره بگه.
Grey Kestrel
http://tinypic.ws/files/xsmn0z2kq51yfcx00lk8_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=xsmn0z2kq51yfcx00lk8.jpg)
http://tinypic.ws/files/m1bvla6l5pvawrn6yagd_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=m1bvla6l5pvawrn6yagd.jpg)
موفق باشید

ferydoun
31 October 2008, 04:42 AM
با سلام
دوست عزیز به نظر من می تونی شروع بهتری با دلیجه داشته باشی تا قرقی.
خوب یه مطلب رو میذارم که درباره ی بالابان هست.

http://tinypic.ws/files/3j0mfj37mtzb5whdz85l_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=3j0mfj37mtzb5whdz85l.jpg)

بزرگترین شاهین بومی ایران در یک نگاه
چرخ یا بالابان , بزرگترین شاهین بومی ایران است.طول بدن این پرنده زیبا از ابتدای خم بال تا انتهای دم در حالت معمول از 38 سانتی متر تا 43 سانتی مترمتغیر است , اما در حالات استثنایی از جمله مساعد بودن بودن شکارگاه , جوانی والدین و نوع زیرگونه , طول بدن این پرنده به 48 سانتی متر نیز می رسد.اما عموما طول پرندگان بومی ایران به زحمت از 43 سانتی متر(از انتهای خم بال تا انتهای دم) تجاوز می کند.در تیره شاهینیان پرندگان ماده بزرگتر از نرها هستند.بالابان ماده نسبت به نر سری کوچکتر و پنجه هایی کلفت تر دارد , اما از نظر رنگ امیزی تفاوتی بین نر و ماده وجود ندارد.این پرنده دو نسبتا بلند ,بال هایی دراز و نوک تیز دارد.طول بال های این شاهین بزرگ بین 105 تا 129 سانتی متر متغیر است.این پرنده در فصل سرد به مناطق گرم مهاجرت می کند.
زیستگاه :
در حقیقت چرخ را می توان شکارچی روز زی علفزار های وسیع دانست.اما این امر بدین معنی نیست که این پرنده در کوهستان و کوهپایه ها دیده نمی شود.در واقع استپ را اولین و اصلی ترین زیستگاه این پرنده قلمداد می کنند.اگر بالابانی در شکاف صخره ای تخم گذاری کرده باشد یقین بدانید این لانه مشرف به دشت وسیعی است.دلیل ای ن امر نیز بسیار واضح است , این پرنده به خاطر بال های بلند و نوک تیز نمی تواند در مناطق جنگلی پر درخت شکار کند.
توزیع جغرافیایی :
توزیع جغرافیایی چرخ که گاهی اوقات به ان شاهین بیابان (Desert Falcon) هم اطلاق می شود از اروپای غربی تا شمال کره و از مزرهای جنوبی جنگل های تایگا سیبری تا بیابان ها و استپ های مرتفع خاور میانه و تبت گسترده است.چرخ در حقیقت یک پرنده ی بیابانی و نیمه بیابانی است.این پرنده در فصل مهاجرت در سراسر ایران به جز مناطق جنگلی دیده می شود.بالابان هایی که در ایران تولید مثل می کنند در تمامی نقاط ایران به جز نواحی جنوبی استان های سیستان و بلوچستان , هرمزگان و بوشهر مشاهده شده اند.اما در نواحی شمال شرقی از جمله استانهای گلستان , خراسان شمالی , خراسان رضوی و سمنان و نیز رشته کوه های زاگرس تولید مثل این پرنده ها بیشتر است.
تغذیه :
رژیم غذایی چرخ بسیار متنوع است از پستانداران و پرندگان کوچک تا موش ها , سنجاب , کبوتر ,سوسمار و حشرات مناطق استپی مانند ملخ جزو منابع غذایی این پرنده محسوب می شود.میزان مصرف هر یک از این منابع غذایی بسته به سن پرنده و منطقه زیست ان متفاوت است.برای مثال , غذای بالابان ماده در سه روز اول پس از خارج شدن جوجه ها از تخم , حشراتی مانند ملخ است چرا که گوشتی زود هضم و مقوی برای برای جوجه ها دارند.
لانه سازی :
فصل جفت گیری این پرنده از اواسط اسفند ماه تا اوایل فروردین ماه در ایران است که البته با توجه به شرایط اب و هوایی , ممکن است تا 15 روز نواسان داشته باشد.در فصل جفت گیری , این شاهین بزرگ لانه سازی نمی کند بلکه از لانه هایی استفاده می کند که پرندگان دیگری چون کلاغ سیاه , کور کور سیاه , سارگپه پا بلند و عقاب شاهی ساخته اند , حتی از لانه های ساخت انسان نیز استفاده می کند.
این پرنده می تواند از لانه هایی که روی صخره ها و پرتگاه ها , درختان , ساختمان های بلند , دکل های برق دیواره های بلند معادن شن و ماسه , کناره های رودخانه و حتی گاهی اوقات روی زمین وجود دارند , استفاده کند.
لانه های مرگبار :
در بسیاری از مناطق کشورمان سرزمین های استپی وسیعی وجود دارند.این مناطق پوشیده از رستنی های کوتاه قامت است و تا جایی که چشم کار می کند از این گیاهان دیده می شود.در این بیابان ها , ظرفیت بسیار بالایی برای زندگی پستانداران و پرندگان کوچک وجود دارد.ولیکن لانه های مناسب برای پرندگان شکاری در محدودیت قرار دارند.با این همه در اینگونه استپ هاست که چرخ روی زمین لانه می سازد.در سال های اخیر بالابان ها به علت نبود مکانی مناسب برای لانه سازی و در دسترس بودن دکل های برق برفراز این دکل ها لانه سازی و تولید مثل می کنند ; پدیده ای که برای بقای نسل این گونه بسیار مضر است , چرا که میدانهای مغناطیسی قوی در حوالی دکل های برق و خطوط انتقال ان , اثرات سوئی رو جوجه ها و حتی والدین می گذارد.از جمله باعث کاهش قدرت باروری این پرنده می شود.حتی این میدان های قوی مغناطیسی ممکن است در سال اول مانع از تبدیل شدن تخم ها به جوجه شود.این پرنده هر سال یک یا 6 تخم می گذارد و 28 تا 32 روز طول می کشد تا جوجه ها سر از تخم در اورند.در تمام این مدت ماده روی تخم ها می خوابد و پرنده ی نر غذای ماده را تامین می کند.در سال های اول باروری تعداد تخم ها از سالیان اخر باروری بیشتر است.در سال های اخر دیده شده است که پرنده یک تخم می گذارد و به دلیل کهولت سن والدین ان نخم هم تبدیل به جوجه نمی شود.
تهدیدات :
دلایل متعددی برای کاهش نسل این پرنده شکاری در حال حاضر وجود دارد.اولین اسیب جدی این پرنده در اوایل قرن بیستم روی داد , چرا که اغلب زیستگاه های استپی باقی مانده تبدیل به زمین های زراعی شد.کشاورزی مکانیزه مشکلات بسیار زیادی را برای تمام پرندگان شکاری ایجاد کرد.این پدیده به عنوان یک افت بسیار مهم در اروپا که یکی از مهمترین زیستگاه های بالابان به شمار می رفت , محسوب می شد.استپ های مناسب برای زندگی بالابان میزبان هزاران گونه ی جانوری بوده اند که شامل پستانداران کوچک مانند انواع سنجاب ها , پایکا(نوعی خرگوش) و انواع موش بوده است.این زیستگاه ها شکارگاه عمده بالابان به شمار می رفتند.شخم زدن و مسموم کردن پستانداران کوچک شدیدا تنوع گونه ها را در این استپ ها کاهش داد.از بین رفتن استپ های وسیع زیستگاه عمده بالابان ها را نابود کرد.با ورود افت کش ها و سموم به چرخه فعالیت های کشاورزی در اواسط قرن 20 میلادی اسیب جدی دیگری به این پرنده وارد شد; به خصوص رواج استفاده از DDT نواحی باقی مانده تولید مثل چرخ را کاهش داد و بالابان های مولد را به صورت جمعیت های پراکنده و جدا از یکدیگر دراورد.در شوروی سابق طی این سال ها پروژه های تحت عنوان کنترل افت(Plague Control) به اجرا درامد که به طور وسیعی کلنی سنجاب ها و موش ها را تحت تاثیر منفی قرار داد.این طرح ها همچنین در سرزمین های قزاقزستان , ازبکستان و جنوب سیبری که یکی از مهم ترینزیستگاه های چرخ محسوب می شوند نیز به اجرا درامد.طی سالین بعد این طرح با همکاری شوروی سابق به سایر کشور های کمونیستی از جمله مغولستان و چین نیز راه پیدا کرد.اصلی ترین ماده ی مورد استفاده برای کنترل جمعیت موش ها , ماده شیمیایی DDT بوده است.پس از مدتی استفاده از DDT موش ها چرخه ی طبیعی خود را از ذست دادند و با کاهش شدید مواجه شدند.بنابراین جمعیت بسیاری از پرندگان شکاری از جمله بالابان رو به افول نهاد.
منبع :
سجاد افروغ - دبیر انجمن چرخ
روزنامه همشهری
تاریخ :29 مهر 1387
سال شانزدهم
شماره 4678
خوب امیدوارم که این مطلب به دردتون بخوره.
موفق باشید

hasanr
31 October 2008, 10:09 PM
فریدون جان چرا شما تاکید روی دلیجه دارین؟ غیر اینه که دلیجه رو اگه تربیت کنید نهایتش اینه که بتونی روی دست بیارینش و اصلا" حتی برای شکار یک یاکریم یا گنجشک هم مناسب نیست؟ غیر اینه که در جنوب کشور این پرنده رو طعمه میکنن تا چرخ باهاش بگیرن؟ غیر اینه که شکار دلیجه بیشتر روی موش و حشرات بزرگ خلاصه میشه؟

ehsan_ghoshbaz
1 November 2008, 12:22 AM
فریدون جان چرا شما تاکید روی دلیجه دارین؟ غیر اینه که دلیجه رو اگه تربیت کنید نهایتش اینه که بتونی روی دست بیارینش و اصلا" حتی برای شکار یک یاکریم یا گنجشک هم مناسب نیست؟ غیر اینه که در جنوب کشور این پرنده رو طعمه میکنن تا چرخ باهاش بگیرن؟ غیر اینه که شکار دلیجه بیشتر روی موش و حشرات بزرگ خلاصه میشه؟

با سلام
دوست عزیز قوشبازی فقط شکار نیست قوشباز عاشق هست عاشق پرندش نه گوشت ما پرنده را فقط برای شکارش نمی خواهیم اگه اینجور بود می رفتیم یک تقنگ می گرفتیم و خیلی ساده شکار می کردیم نه اینکه یکی 2ماه وقت بزاریم تا 1 کفتر یا کبک بگیریم .
در ضمن کی گفته این پرنده فقط موش و حشره می گیره همین پرنده وقتی جوجه داره به کفتر و مارمولک ها حمله می کنه من خودم هم یاکریم گرفتم و هم کفتر البته خودم چند تا از شاه پر ها کفتر را چیدم.
قرقی هم اگه طوار باشه و مربی خوبی داشته باشه به سختی می تونه کفتر و پرنده های هم اندازه آن را شکار کنه .
من برای مبتدی ها فقط دلیجه را پیشنهاد می کنم

hasanr
2 November 2008, 09:58 PM
سلام
من اصلا" نگفتم دلیجه من بی استعداد بود. شکارم می کرد ولی نه پرنده (موش و حشره) مثل این ملخ گنده ها.
در ضمن داستان بحری و قرقی و دلیجه من برای حدود 10 سال پیشه و نمی دونستم باید ازش عکس بگیرم تا یه روز حرفام و برای شما ثابت کنم.
من بحری مو توی شمال آزاد کردم چون از همون جا گرفتمش.
تازه عیبی نداره به من بخندن من خیلی ها رو دیدم که با دلیجه شروع کردن و از قوشبازی زده شدن بهتره بحث و تموم کنیم هر کسی یه نظری داره شاید قرقی که من باهاش شروع کردم با قرقی های دیگه فرق می کرد یا من مربی بدی برای دلیجم بودم.
من ترمتای خودمو تازه گرفتم تا حالا یه ترمتای نداشتم کسی از دوستامم نداشتن که من دیده باشم اگه از دوستان کسی می دونه ترمتای چه شکلی لطفا" مشخصات شو بده. البته بعضی ها می گن همون دلیجه ی ناخن سفید هستش ولی پرنده من ناخن سیاه داره پاهایی تقریبا" به اندازه ضخامت پاهای قرقی با پشتی تیره مایل به سرمه ای زیر بالهاش و شکم سیاه و زرد . فروشنده میگفت ترمتای یکی از دوستامم میگفت ترمتای هستش ولی شک داشت.بتونم عکس شو میزارم.

اینم عکسش (http://rs255tg2.rapidshare.com/files/160019167/1286487/termtay.jpg) .

ferydoun
3 November 2008, 03:43 AM
با سلام
دوست عزیز ترمتا اصلا با دلیجه ی کوچک(یا همون ناخن سفید)فرق داره.فکر هم نمی کنم این عکسی که گذاشتی
ترمتا باشه.بیشتر شبیه لیل هست تا ترمتا.البته امکان داره ترمتای ماده باشه.حالا من عکسش برات میذارم خودت یا بقیه استادان یه مقایسه بکنید.

http://tinypic.ws/files/b0huue40j0e5f4d5g0et_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=b0huue40j0e5f4d5g0et.jpg)

http://tinypic.ws/files/d2mrh9upfs9p4w8h5qj5_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=d2mrh9upfs9p4w8h5qj5.jpg)

http://tinypic.ws/files/famyduosuif21693o5ho_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=famyduosuif21693o5ho.jpg)

http://tinypic.ws/files/q5nr9qfgp8i4r2d7jcn0_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=q5nr9qfgp8i4r2d7jcn0.jpg)

فقط من یک مطلب رو دوباره بگم و اون اینکه تمام کسانی که به تازگی این تاپیک رو پیدا کردن و می خوان وارد ورزش قوشبازی بشن , مطالب اولیه
این تاپیک درباره ی نگهداری پرندگان(یعنی این پستها :14.23.24.27.33.42.44.45.52.67.68.86) دارای صلاحیت علمی و کاربردی نبوده.پس از این روش ها استفاده نکنید.از استادان خودم یه درخواست دارم.من دارم برای این پستها جایگزین پیدا می کنم.شما هم اگر جایگزینی برای این مطالب دارید برای من بفرستید تا جاگزین بشن.بازم اگه پستی هست که من شمارش نگفتم بگید تا برای اون هم مطلب جایگزین پیدا کنم.
موفق باشید

ferydoun
4 November 2008, 04:41 AM
با سلام
دوست عزیز نظر شما برای من و بقیه ی دوستان بسیار محترم هست.اما اولین نکته که باید بگم اینه که شما به جستجو در گوگل دل نبند.تمام عکس هایی که گذاشتم ترمتا هستند.عکس دوم از بالا یک ترمتای نر هست.دیگه اینکه یک سایت فارسی اون عکس رو به عنوان دلیجه گذاشته که مقصر من نیستم.این اشتباهه اون سایت فارسی هست.واقعا شما فکر می کنید این عکس ها دلیجه هستند؟اگر اینطور فکر می کنید باید بگم در تشخیص سیاه چشمان بسیار ضعیف هستید.اصلا اون دو تا عکس اول ترمتای نر هستند.نام انگلیسی دلیجه(نه علمی) kestrel هست و نام انگلیسی ترمتای هم merlin falcon هست.البته بهش pigeon falcon هم میگن.در مورد طرلان هم تا جایی که من میدونم طرلان در ایران هست.حالا بحث ما سره اینه که ما میگیم برای شروع دلیجه بهتر است , شما هم میگی قرقی.
خوب اینکه ایرادی نداره. نظر های ما با هم تفاوت داره که خوب اینم طبیعی هست.در مورد صحبت اخر شما که این تاپیک منبع خوبی نیست که خوب دیگه این نظر شماست.حالا خودمو میگم و بقیه ی استادان رو نمی دونم.اما اگر منظور شما از کتاب هست که باید بگم من تاحالا یه کتاب دیدم که مطالب توش درباره ی اموزش بدرد نمی خوره و اون هم کتاب پرندگان شکاری هست.حالا چی مطلبی داخل این کتاب خیلی بدرد می خوره.معرفی گونه هاش.حداقلش اینه که کسی که نمی دونه گونه ها رو میبینه و حداقل میفهمه که اینگونه هم وجود داره.فقط اسم شاهین و بحری رو جابجا زده.من هم گفتم فقط مطالب اولیه ی این تاپیک کاربرد نداره.که من بازهم برای این مطالب معذرت می خوام.اما کامل ترین تاپیکی که توی این فروم ها درست شده همین تاپیک هست.حداقلش دیگه اینو مطمئنم.چون تاپیک های فروم های دیگه رو درباره ی پرندگان شکاری دیدم.کامل نیست ولی در بین فروم های دیگه کامل ترین هست.بازم یه عکس از یه ترمتای نر با شکارش میذارم تا ببینی که عکس دلیجه رو نذاشتم...!!!

http://tinypic.ws/files/vdv735djxbtcx95tfck8_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=vdv735djxbtcx95tfck8.jpg)

موفق باشی

vahidgg
4 November 2008, 01:56 PM
با سلام.
دوست عزيز جناب hasanr (http://phalls.com/member.php?u=95609) فعلا در ايران تنها جمع صميمي قوشبازان فعلا همين هست و ما هم درباره ي اطلاعات يكديگر نظر ميديم و بحث و گفتگو ميكنيم اينكه شما يهو ميايد و ميگيد اين تايپك مرجع خوب و كاملي نيست حرف شايسته اي نيست اگر خوب نيست شما با اطلاعاتتون خوبش كنيد اگر كامل نيست شما هم با مشاركت كاملش كنيد. شما به گفته خودتون نميدونيد طرلان اصلا در ايران هست يا خير بعد ميگيد ما درباره ي زرد چشمها اشتباه ميكنيم ايا شما فقط و فقط بعلت داشتن يك قرقي در سالهاي پيش درباره ي زرد چشمها قضاوت ميكنيد...كه اين كاملا اشتباه است چون موارد زيادي استثنا نيز در پرندگان شكاري وجود داره مثلا يك پرنده در گونه ي خودش بسيار ارام و خوب است مثل يك دليجه كه من داشتم كه اقا احسان هم در جريان است كه با سرعت باور نكردني رام و اماده شد كه باز هم اين به چيزهاي ديگر مثل چگونگي صيد چگونگي برخورد صياد و حتي چگونگي حمل بعد از صيد و...ربط داره.
اگر عكس پرنده ي خودتون رو يك بار ديگه در سايت ديگه اي اپلود كنيد تا بتونيم ببينيم ممنون ميشم چون من موفق به ديدن عكس نشدم.
در پايان دوست عزيز بايد بگم كه واقعا از فعاليت شما خوشحاليم و در مورد نكاتي كه شما عرض كرديد هم شايد حق با شما باشه كه اينم با گفتگو شايد شما بتونيد ثابت كنيد.

ferydoun
5 November 2008, 01:43 AM
با سلام
من میخواستم یک سیاه چشم دیگه رو معرفی کنم.که تا جایی که من میدونم این گونه در ایران وجود نداره.من اطلاعات زیادی دربارش ندارم.فقط عکسش میذارم و دوستانی که اطلاعاتی درباره ی این پرنده دارن بیان کنند.
Black Falcon

http://tinypic.ws/files/g3jznu6p0kot30iub2ib_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=g3jznu6p0kot30iub2ib.jpg)

http://tinypic.ws/files/393jlcoszih28oxgc3mk_thumb.jpg (http://tinypic.ws/viewer.php?file=393jlcoszih28oxgc3mk.jpg)

و در ضمن دوستان یه سری به این ادرس بزنید http://www.camacdonald.com/birding/Sampler5_Falcons.htm تا ببینید که چند نوع گونه ی دیگه شکاری ها وجود داره و ما ازش بی خبریم.ولی یه سوال.اون laggar falcon که زده چیه؟
موفق باشید

ferydoun
6 May 2009, 03:16 AM
با سلام
دوستان عزیز این تاپیک مربوط به معرفی گونه های سیاه چشمان هست.ما بیشتر سعی می کنیم درمورد گونه هایی صحبت کنیم که در ایران یافت می شوند.
موفق باشید

ashkan16
10 September 2009, 06:37 PM
سلام به همه مخصوصا اساتید این فن
من یه دلیجه خریدم البته بعد از کلی گشتن و روانداختن به این و اون
ولی چند تا مسکل دارم که از دوستان میخوام منو راهنمایی کنن
1- دلیجه ای که من خریدم بالاشو با قیچی کوتاه کردن به طوری که به زور میتونه یه متر بپره من چیکار کنم؟
2-من طبق الگوی کلاهی که تو بخش ملزومات قوشبازی بود چند تا کلاه براش درست کردم در سایز های مختلف ولی هیچکدوم رو سرش نمیمونه همه رو میگیره میندازه پایین چیکار کنم؟
ممنون میشم راهنمائیم کنید

http://www.phallz.com/vbulletin/images_phalls/misc/progress.gif

ARTIN.0098
14 January 2010, 04:09 PM
http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/09/300160%20%2822%29.jpg (http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/09/300160%20%2822%29.jpg)

انگليسي : Merlin
فرانسوي : Faucon emerillon
لاتين : Falco Columbarius
مشخصات :

26 تا 32 سانتي‌متر ؛ شاهيني بسيار كوچك كه در مناطق باز ديده مي شود و معمولا از ارتفاع كم و با سرعت بسيار زياد به شكار خود حمله مي كند . پروازش سبك و نامنظم بوده ، توام با بالباز‌روي‌هاي كوتاه اتفاقي است .سطح پشتي پرنده نــر ، كبود رنگ است و در انتهاي دم نوار پهن سياهي دارد ، سطح شكمي آن پوشيده از نوارهاي طولي به رنگ خرمايي است . پرنده ماده بزرگتر بوده ، سطح پشتي آن قهوه‌اي پررنگ و دمي با راهراه عرضي قهوه‌اي و كرم دارد . نوار شاربي ندارد . در مقايسه با اين پرنده ؛ قرقي بال‌هاي كوتاه و گرد ( نه نوك‌تيز ) دارد و دليجه در سطح پشتي بلوطي رنگ و دمش باريكتر است .

زيستگاه :

مناطق باز و ناهموار ، نواحي باتلاقي ، تپه‌هاي شني و صخره‌هاي ساحلي .

پراكندگي :

ترمتای پرنده ای ست که زمستان‌ها در شمال ايران فراوان بوده است . به ندرت در خوزستان ، فارس و سيستان ديده شده و در حال حاضر اطلاع دقيق و قابل استنادی از وضعيت اين پرنده در دست نيست و همانقدر می توان به این نکته بسنده نمود که در زمستانها در نیمه شمالی ایران فراوان است .

ARTIN.0098
14 January 2010, 04:09 PM
ترمتاي سر حنايي

http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/09/300160%20%2823%29.jpg (http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/09/300160%20%2823%29.jpg)

انگليسي : Red-headed merlin
فرانسوي : Faucon Chicquera
لاتين : Falco Chicquera
مشخصات :

پرنده نــر 29 سانتي‌متر و پرنده ماده 33 سانتي‌متر ؛ شاهيني است كوچك با تارك و پس گردن حنايي پر و بال راهراه و نوار خيلي پهن و سياه انتهاي دم مشخص مي شود . سطح پشتي آن خاكستري است ، روي شانه‌ها و بال‌هايش راهراه عرضي قهوه‌اي رنگ دارد ، شاهپرهاي خارجي بال‌هايش قهوه‌اي مايل به سياه مي باشد ، سطح شكمي آن سفيد است و در ناحيه شكم و پهلوها راهراه عرضي سياه و نزديك به هم دارد . پروازش سريع و زيبا است و اغلب پرندگان را شكار مي كند .

زيستگاه :
فضاهاي باز و نيمه بياباني ، دشت‌هاي وسيع با درخت‌هاي پراكنده . در باغ‌ها روي درخت آشيانه مي سازد ، گاهي از لانه متروك كلاغ‌ها نيز استفاده مي كند .

پراكندگي :

ترمتای سر حنایی از جمله پرندگان كمياب است و بنا به گزارش Zarudny به تعداد خيلي كم در جنوب شرق بلوچستان زادوولد مي كرده است ولي اخيرا گزارش مستندی در اين مورد در دسترس نيست .

ARTIN.0098
14 January 2010, 04:09 PM
ترمتاي پا سرخ


http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/09/300160%20%2824%29.jpg (http://www.rasekhoon.net/_WebsiteData/Article/ArticleImages/1/1388/farvardin/09/300160%20%2824%29.jpg)

انگلسي : Red-footed falcon
فرانسوي : Faucon kobez
لاتين : Falco vespertinus
مشخصات :

30 سانتي‌متر ؛ شاهيني اجتماعي با جثه‌اي كوچك كه بال‌هاي دراز آن تقريبا به نوك دم كوتاهش مي رسد .
اطراف چشم ، نرمه منقار و پاهايش قرمز نارنجي خوشرنگ است . نــرها كه معمولا تعدادشان بيش از ماده‌ها است خاكستري مايل به سياه يكدست هستند و پوشپرهاي زير دم ان بلوطي مي‌باشد . در پرنده ماده تارك خرمايي ، سطح شكمي خاكي رنگ ، نوار شاربي تيره‌رنگ و كوتاه ، سطح پشتي و دم داراي راهراه عرضي خاكستري است . پرنده نابالغ شبيه نابالغ ليل است با اين تفاوت كه رنگ آن مايل به قهوه‌اي بوده ، سطح پشتي و دمش راهراه عرضي نزديك‌تر به هم و كمرنگ‌تري دارد ، و بالاخره پيشاني كمرنگ و سطح شكمي نخودي رنگ و كم‌خط‌تر ، آن را متمايز مي سازد . ترمتاي پا سرخ مانند دليجه درجا بال مي زند ، ولي در اين حالت بدن خود را مورب‌تر از دليجه نگهميدارد . هنگام غروب و تا مدتي پس از آن حشرات در حال پرواز را شكار مي كند . همچنين ملخ‌ها و جوندگان كوچك را از روي زمين مي ربايد .

زيستگاه :

دشت‌ها با بوته‌هاي پراكنده با درختان كوتاه ، حاشيه جنگل‌ها و اطراف كشتزارها .

پراكندگي :‌

ترمتای پا سرخ پرنده ای ست که به صورت مهاجر عبوري و به تعداد كم در شمال و غرب ايران ديده شده است . ولي گزارش‌هاي جديد مبني بر مشاهده اين پرنده خيلي كم است .

iman_kestrel
7 December 2011, 08:47 PM
د لــيـــــــــــجـه

طول اين پرنده سي و چهار سانتيمتر ميباشد كه نرو ماده از نظر اندازه چندان توفيري ندارند و ماده ها مقداري چهار شانه تر و درشت ترند

اين پرنده اصولآ از موشها،ملخ،پرندگان و در هنگام جوجه داري از مارمولكهاي درشت بياباني تغذيه ميكند

براي افراد مبتدي كه به ورزش قوش بازي علاقه مند هستند،اين پرنده در شروع بهترين است

دليجه معمولي مهاجر نبوده ولي نسبت به ساير بـــا زهــادر اقليمهاي گوناگون توان ارتزاق روزي را دارا بوده و سازگاري بسيار بالايي به سبب تنوع غذايي دارد

كه به همين دليل در پنج قاره به نعداد مناسب به چشم ميخورد وبا كمي تغييرات در رنگ ، بويژه رنگ روي بالها و سر در جنس نر

شناسايي

نر بالغ در اين پرنده داراي دم طوسي با نوار انتهايي پهن سياه،همانند دم كبوتر چاهي

و سري طوسي دارد سطح پشتي نر بلوطي رنگ و باسطح شكمي نخودي رنگ با خالهاي سياهرنگ كم و پراكنده ميباشد

پرنده ماده داراي پشتي برنگ قهوه اي سوخته با راه راه عرضي سياهرنگ ميباشد

نابالغ پرنده ،هم نر و هم ماده برنگ نوع ماده بوده و فقط سينه آن از خطهاي سياهرنگفراوان روي سطح نخودي بر عكس ماده كه كه خالها كوچكتر وكمتر است نقش بسته است

دم در نابالغ و ماده قهوهاي اخرائي با راه راه عرضي سياه ميباشد

اين پرنده در پرواز بمدت نسبتآ زيادي در آسمان جهت شكار در يك نقطه ثابت در جـــا بال ميزند كــه اين حالت از خصوصيات بارز اين حيوان بشمـــــار ميرود

زاد و ولــــــــد

اين پرنده در ايران در اواخر زمستان تا بهـــار جفت گيري ميكند و در اواسط ارديبهشت تا خـــــــــرداد جوجـــــــه هــا سر از تخــم بيرون مـيـآورند كه اصولآحدود شش تخم در آشيانه گذاشته ميشود

كه بسيار اتفاق مي افتد كه هر شش تخم تبديل به پرندگان بالغي در آينده شوندو در زمان طعمه دهي توسط والدين صــدايي بســــــان صداي چــــــــــر خ چــاه از خود توليد ميكننداين پــــــنده در لانه كلاغها،درون سوراخ ديوارهاي بلند و تخته سنكها وصخره ها،

لبه ساختمانهاي بلندكه سقفدار باشد و ـ ـ ـ آشـيــــــــــــانه خود را برپا ميكنند

*بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي*

{برگرفته از استاد گرانقدرم علي رضا مهر ابادي}

iman_kestrel
8 December 2011, 09:04 PM
سلام خدمت دوستان ارجمند.من یه دلیجه ی نانگین خریدم تغریبا تازه بالغ شده.میتونم تو چگونه تربییتش ازتون کمک بگیرم؟؟اولش یه خورده وحشی بود و بی قراری میکرد ولی بعد بهتر شدو راحت نازش میکنمو از دستم غذا میخوره!حالا چیکار کنم؟! کمک می کنید؟ممنون:icon_neut