PDA

View Full Version : نرم افزار محاسبه کننده برق بهای مصرفی ( برای اولین بار در Phalls)Farbod.E
13 April 2008, 12:11 AM
دوستان گرامی درود :
نرم افزاری که در ذیل تقدیم شما میگردد ، نرم افزار محاسبه کننده برق بهای مصرفی شما با توجه به قرائت کنتور ، سال و ماه قرائت و همچنین نوع تعرفه شما میباشد !
شما به کمک این نرم افزار و قرائت شمارنده کنتور خود میتوانید میزان برق بهای قبضتان را به طور دقیق مشخص نمایید .


http://i28.tinypic.com/jj8qk6.jpg


این نرم افزار فقط در رایانه های واحد امور مشترکین برقهای منطقه ای نصب میشود و به هیچ عنوان در دسترس عموم قرار ندارد . لذا از شما تقاضامندم از انتشار این نرم افزار حتی المقدور جلوگیری به عمل آورید .

لینک دانلود:
http://rapidshare.com/files/106975894/Tarefe.zip.html

پسورد فایل phalls.com میباشد

:lover:

Farbod.E
15 April 2008, 12:45 PM
شرایط خاص تعرفه ها که در فرمولهای محاسباتی لحاظ نمیشود :


1- شرايط اختصاصی مربوط به مصارف خانگی عادی و آزاد
1-1 - در ماههای تير ، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکين آزاد 20 در صد افزوده می شود .
1-2- بهای برق آن دسته از مشترکين جانباز 50 درصد و بيشتر ( بر اساس فهرست اعلامی وزارت نيرو ) که مصرف ماهيانه آنها 80 کيلووات ساعت و کمتر است ، بخشوده می باشد . مبلغ 6505 ريال از بهای برق مشترکين جانباز 50 درصد و بيشتر که مصرف ماهيانه آنها بيش از 80 کيلووات ساعت است ، کسر می گردد .
1-3- به تشخيص هيئت مديره شرکت می توان برای خانوارهايی که در يک واحد مسکونی زندگی می کنند کد خانوار به شرح زير در نظر گرفت :
تعداد خانوار ساکن در يک واحد مسکونی = کد خانوار
مصرف ماهيانه مبنای صورنحساب = مصرف ماهيانه قرائت شده
کد خانوار
حداکثر کد خانوار برابر 5 می باشد .
1-4- در مورد مشترکينی که لوازم اندازه گيری دو زمانه دارند ، مصارف در ساعت اوج بار با ضريب 6/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات با نرخ ساعات عادی محاسبه می گردد .
1-5- حداکثر بهای هر کيلووات ساعت انرژی انشعابهای عادی در اوقات عادی ، اوج بار و کم باری در ماههای گرم در مناطق گرمسيری به ترتیب 430 ، 1075 ، 107 و در ساير ايام سال اين مناطق به ترتيب 468 ، 1170 ، 117 ريال می باشند .
1-6- حداقل بهای برق ماهيانه تعرفه های عادی انشعابهای تکفاز 3398 ريال و برای انشعابهای سه فاز تا 50 آمپر 19774 ريال و برای مشترکين آزاد 35332 ريال می باشد .
1-7- بهای برق انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کيلووات ساعت صرفا برابر با بهای انرژی و انشعابهای با قدرت 30 کيلووات و بالاتر برابر بهای انرژی بعلاوه بهای قدرت ( ديماند ) می باشد .
2- شرايط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی عادی و آزاد :
2-1- در ماههای تير ، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکين 20 در صد افزوده می شود . مشترکين پمپاژ و تصفيه خانه های آب مشروب شهری و روستايی ، تصفيه خانه ها و شبکه های جمع آوری فاضلاب و چاههای زهکشی وابسته به سازمانهای آب و فاضلاب در حالت اتشعاب عادی مشمول افزايش بهای برق در ماههای اوج بار نمی شوند .
2-2- در مورد مشترکينی لوازم اندازه گيری دو زمانه دارند مصارف ساعات اوج بار با ضريب 9/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات با نرخ ساعات عادی محاسبه می گردد .
2-3- حداکثر بهای هر کيلووات ساعت انرژی انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کيلووات در اوقات عادی ، اوج بار و کم باری برای مشترکين عادی از کد تعرفه 1-2 به ترتيب 575 ، 1150 ، 287 ريال و برای مشترکين آزاد 591 ، 1181 ، 295 ريال می باشند .
2-4- حداقل بهای برق ماهيانه مشنرکين با قدرت کمتر از 30 کيلووات در مورد تعرفه های عادی برای انشعابهای تکفاز 8711 ريال و برای انشعابهای سه فاز تا 50 آمپر 28750 ريال و برای مشترکين آزاد 95300 ريال می باشد .
2-5- در شهرهايی با جمعيت کمتر از يکصد هزار نفر ، بهای برق مجموع بوستانها و ميادين تا سقف يکصد ميليارد ريال برای کل کشور به عهده وزارت نيرو می باشد .
2-6- مشترکين مشمول تعرفه 6-2 با انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کيلووات می توانند تعرفه ساير مصارف را نيز انتخاب نمايند . تعرفه انتخاب شده تا پايان سال برای محاسبه بهای برق مصرفی مشترک تغيير نخواهد يافت .
3- شرايط اختصاصی مربوط به مصارف کشاورزی عادی و آزاد :
3-1- در ماههای تير ، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکين 20 درصد افزوده می شود .
3-2- در مورد مشترکينی که لوازم اندازه گيری دو زمانه دارند ، مصارف ساعات اوج بار با ضريب 6/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات با نرخ ساعات عادی محاسبه می گردد .
3-3- حداقل بهای برق ماهيانه مشترکين با قدرت کمتر از 30 کيلووات در مورد تعرفه های عادی انشعابهای تکفاز
5/5868 ريال و برای انشعابهای سه فاز تا 50 آمپر 19360 ريال و برای مشترکين آزاد 77924 ريال می باشد .
4- شرايط اختصاصی مربوط به مصارف توليد ( صنعت و معدن ) عادی و آزاد:
4-1- به بهای برق مصرفی مشترکين در ماههای تير و شهريور 15 درصد و در ماه مرداد 30 درصد افزوده می شود .
4-2- از کليه مشترکين صنعتی دارای وسايل اندازه گيری دو زمانه ، بهای انرژی ساعات اوج بار با ضريب 55/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات ، با نرخ ساعات عادی محاسبه می گردد .
4-3- در روزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسيله اندازه گيری سه زمانه با ضريب 76/0 محاسبه می شود و در مورد اشتراکهای دارای وسيله اندازه گيری دو زمانه بهای انرژی ساعات اوج بار و کم باری معادل بهای انرژی ساعات عادی می باشد .
4-4- بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکين صنعتی که ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آئين نامه تکميلی تعرفه های برق را رعايت نمی نمايند ، با ضريب 2/1 محاسبه و دريافت می گردد . در صورتی که ميزان استفاده غير صنعتی اين دسته از مشترکين به بيش از 20 درصد برسد ، مطابق با بند 45-4 آئين نامه تکميلی تعرفه های برق با ايشان رفتار خواهد شد .
4-5- بهای برق مشترکين صنعتی در فاصله تمديد مجوزهای نامبرده شده در ماده 36-4 آئين نامه تکميلی تعرفه های برق حسب مورد با تعرفه صنعتی و اعمال با ضريب 2/1 محاسبه و دريافت خواهد شد .
4-6- بهای برق مصرفی کليه تاسيسات ايرانگردی و جهانگردی ، دفاتر خدمات مسافری و ساير تاسيسات مشابه در صورت ارائه مجوزهای لازم با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحويلی مشمول تعرفه 1-4 الی 4-4 می گردند .
4-7-حداقل بهای برق ماهيانه مشترکين با قدرت کمتر از 30 کيلووات ( 3 فاز تا 50 آمپر ) در مورد تعرفه های عادی و برای انشعابهای تکفاز 6397 ريال و برای انشعابهای سه فاز تا 50 آمپر 21102 ريال و برای مشترکين آزاد 79666 ريال می باشد .
4-8- بهای برق مصارف عادی در مناطق ويژه اقتصادی ، که بيش از 95 درصد مصرف آنها صنعتی است ، با رعايت بند 2-36-4 آيين نامه تکميلی تعرفه های برق با تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) محاسبه خواهد شد .
5- شرايط اختصاصی مربوط به تعرفه شماره 5 ( ساير مصارف ):
5-1- در ماههای تير ، مرداد و شهريور به بهای برق مصرفی مشترکين 20 درصد افزوده می شود .
5-2-در مورد مشترکينی که لوازم اندازه گيری دو زمانه دارند ، مصارف ساعات اوج بار با ضريب 9/0 نسبت به نرخهای ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات با نرخ ساعات عادی محاسبه می گردد .
5-3-حداکثر بهای هر کيلووات ساعت انرژی انشعابهای با قدرت کمتر از 30 کيلووات در اوقات عادی ، اوج بار و کم باری به ترتيب برای مشترکين عادی 575 ، 1150 ، 287 و برای مشترکين آزاد 591 ، 1181 ، 295 ريال می باشد .
5-4- حداقل بهای برق ماهيانه مشترکين با قدرت کمتر از 30 کيلووات در مورد تعرفه های عادی برای انشعابهای تکفاز 8711 ريال و برای انشعابهای سه فاز تا 50 آمپر 28750 ريال و برای مشترکين آزاد 95300 ريال می باشد .
با سپاس فراوان از جناب آقای مهندس خیرآبادی که زحمت تنظیم این پست را کشیدند :icon_cool

payaimen
2 June 2008, 11:25 PM
با تشکر از فربد عزیز
من نرم افزار رو نصب کردم دوتا مشکل دارم
یکی اینکه نوشته های کنار منوهارو نشون نمیده و تقویم اون سال 85 رو نمایش میده!!!

payaimen
10 June 2008, 05:49 PM
فربد خان من منتظر جواب شما هستم!