PDA

View Full Version : موتورهاي دو سوپاپ و چهار سوپاپbooleck
3 January 2005, 01:16 AM
موتورهای دو سوپاپ رايجترين نوع موتورهايی است که تا کنون ساخته شده اند و پايه اوليه موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی محسوب می شوند. همانطور که می دانيد در هر سيلندر يک سوپاپ برای ورود هوا ( يا هوا و سوخت) و يکی برای برای خروج محصولات احتراق در نظر گرفته شده که سوپاپهای هوا جهت بالا بردن راندمان حجمی (افزايش شارژ سيلندر- راحتی تنفس موتور) دارای سطح بيشتری نسبت به سوپاپهای دود می باشند. ساخت اين سيستم که دارای يک ميل بادامک در بالا می باشد نسبت به نمونه های ديگر ارزانتر می باشد. اما اين سيستم دو عيب عمده دارد:

1: سوپاپها در اين سيستم نسبتاً بزرگ هستند و دارای اينرسی بالا. بنابراين موتور نمی تواند با وجود آنها در دورهای بالا کار کند.
2: تنفس و بازدم موتور بدليل محدود بودن سطح ورود و خروج سيلندرها نامناسب بوده (شارژ سيلندر پايين است، راندمان حجمی کم است) بنابراين توان خروجی موتور کم است.
http://www.sharemation.com/khodroblog/017e.jpg
اما موتورهای سه سوپاپه که در هر سيلندر آنها سه سوپاپ وجود دارد؛ دو سوپاپ برای ورود هوا و يکی برای خروج محصولات احتراق. اين موتورها کمی نسبت به نمونه دو سوپاپ توسعه يافته اند چرا که سطح تبادل گاز بويژه در ورودی افزايش يافته و تنفس موتور بهتر شده است ولی اين موتورها هم بدليل وجود يک سوپاپ دود که نسبتاٌ بزرگ است و اينرسی بالا دارد محدوديت دور دارند.

نسل توسعه اين موتورها 4 سوپاپه می باشد که در هر سيلندر آن دو سوپاپ برای ورود هوا و ذو سوپاپ برای خروج محصولات احتراقی وجود دارد. اين موتورها غلاوه بر تنفس راحت تر دارای بازدم مناسبی نيز می باشند و راندمان حجمی آنها نيز بالاتر از چند نمونه قبل می باشد. همچنين اين موتورها می توانند در دورهای بالاتر کار کنند چرا که سوپاپهای آنها به اندازه ای کوچک هستند که اين توانايی را به موتور بدهند.


http://www.sharemation.com/khodroblog/016e.jpg
امروزه استفاده از موتورهای 4 سوپاپه بويژه بدليل ساختار مناسب آن (دو ميل بادامک در بالا دقيقاً روی سوپاپها) بسيار رواج يافته است و قدرت و بازده خروجی آنها نيز در مقايسه با موتورهای قديمی هم حجم بسيار بالاتر می باشد.

شکل زير مقايسه ای بين موتورهای دو سوپاپ و چهار سوپاپ را نشان ميدهد.
http://www.sharemation.com/khodroblog/019e.jpg
برخی از موتورهای مسابقه ای نيز پنج سوپاپ در هر سيلندر دارند. 3 سوپاپ برای هوا و دو سوپاپ برای دود که به مراتب راندمان آنها بالا می باشد.
http://www.sharemation.com/khodroblog/021e.jpg

در زير نمودار نتايج تست دو موتور نيسان که يکی روی خودرو نيسان جونيور(Z24) بسته می شود و دو سوپاپه است و ديگری روی خودرو نيسان پيکاپ يا رونيز بسته می شود (K24DE) و 4 سوپاپ به ازاء هر سيلندر دارد، جهت مقايسه آورده می شود:
http://www.sharemation.com/khodroblog/power.JPG

http://www.sharemation.com/khodroblog/torque.JPG

منبع (http://khodroblog.persianblog.com/)

hummer
3 January 2005, 09:27 AM
خيلي جالب بود.
استفاده كرديم. 8)

Evanescence
5 January 2005, 12:26 PM
من جايي خوندم كه راندمان موتورهاي 3 سوپاپ از 4 سوپاپ در بعضي موارد بيشتره (منظورم تنها قدرت موتور نيست) دوستان اگر نظري داشته باشن استفاده ميكنيم ...